Page 7 - Aquanews
P. 7

W sezonie zimowym 2017/2018 na stokach       Jedną z najważniejszych nowinek tego se-     miłośnikach białego szaleństwa. Pełna nie-
Chopoka w ośrodku narciarskim Jasná Ta-      zonu jest Centrum Jasná. Nowoczesny wie-     spodzianek trasa Fun Zone z łatwymi prze-
try Niskie można liczyć na szusowanie na      lofunkcyjny budynek ze strefą handlową,      szkodami, Skiline Arena, w której można sp-
światowym poziomie. Największa arena        kasami, infocentrum, centrum usługowym,      róbować sił i pojeździć na czas, szusowanie
narciarska w Słowacji oferuje doskonałe      samoobsługową przechowalnią i nowym        po świeżym sztruksie z bogatym śniadaniem,
warunki do uprawiania sportów zimowych,      luksusowym barem CRYSTAL na 120 osób       czyli popularny Fresh Track, grupowa wiec-
nowoczesne kolejki oraz świetne impre-       z pierwszym w Słowacji podgrzewanym        zorna wyprawa skialpinistyczna, ekstremalne
zy. 50 km doskonale przygotowanych tras      „płonącym” stołem.                przeżycia podczas wieczornej jazdy ratrakiem
i efektywny system naśnieżania to gwaran-                              i mnóstwo innych ciekawych atrakcji zapewnia
cja szusowania przez co najmniej 5 mie-      Kluczową nowinką jest innowacyjna metoda     ośrodek Jasná Tatry Niskie.
sięcy w roku oraz jazda po obu stronach      kupowania skipassów. Najtańszy skipass moż-
Chopoka. Ośrodek oferuje trasy o różnym      na kupić online z 3-dniowym wyprzedzeniem     W sezonie zimowym odwiedzający mogą lic-
stopniu trudności, od niebieskich - łatwych    bez wychodzenia z domu, zaś w ośrodku naj-    zyć na wyśmienitą zabawę après-ski, wydar-
po trudne - czarne. 27 kolejek i wyciągów,     tańsze skipassy są dostępne w nowoczesnych    zenia sportowo-rozrywkowe takie jak Speed
w tym nowoczesny Twinliner, 24-osobo-       samoobsługowych kasach GOPASS POINT.       Bag Race, Hero Season Trophy, Wioska Olim-
wa kolejka Funitel i 15-osobowe kolejki                               pijska, międzynarodowe zawody freeride’owe
gondolowe zapewniają miłośnikom narci-       W ośrodku znajduje się także dwanaście      CGC Jasná Adrenalín, zawody snowboardowe
arstwa maksimum komfortu. Niezapomni-       dużych stref freeride‘owych do których moż-    HELTER SKELTER. Warto wziąć udział także
ane widoki na okolicę oferuje restauracja     na dotrzeć kolejkami kabinowymi. Odnowi-     w Ratrak Stage Party, a miłośników dobrej
Rotunda z tarasem i zakwaterowaniem na       ony DC snowpark został stworzony zarówno     kuchni zapraszamy na Culinary Week, Full
wysokości 2 004 m n.p.m.              z myślą o początkujących, jak i wprawnych     Moon Dinner i Tatrzański Wieczór Wrażeń.

Enjoy world-class skiing adventures in the     includes a shopping zone, ticket offices, an    meant for beginners as well as experienced
ski resort of Jasná Nízke Tatry, on the slo-    information centre, a service centre, a self-   skiers and snowboarders, the amusing Fun
pes of Mt. Chopok in the winter season of     service depot and a new luxurious and stylish   Zone track with easy snow obstacles, the Ski-
2017/2018! The biggest ski arena in Slovakia    CRYSTAL bar. The bar has a capacity of 120    line arena with time measuring, where one can
offers great conditions for winter sports, mo-   seats and a spacious outdoor terrace with the   test their skills, skiing on the morning corduroy
dern cableways and a rich choice of events.    first heated “burning” table in Slovakia.     and a rich breakfast with the popular Fresh
50 km of perfectly groomed ski slopes and                              Track and many other interesting activities -
a modern snow-making system guarantee       Modern ski pass shopping methods are the     all this is offered in the resort of Jasná.
skiing on the northern as well as southern side  key hits of the season. Skiers can buy the
of Mt. Chopok for at least 5 months per year.   cheapest ski passes online 3 days in advance   During the season, clients can look forward
The panoramic Rotunda restaurant welcomes     - comfortably at home. And if they don´t man-   to après-ski entertainment and sports events
clients with endless views and a possibility to  age to do so, cheaper ski passes will be offered such as Speed bag race, Hero season trophy,
spend a night on Mt. Chopok at the altitude of   at modern self-service ticket machines called   Olympic Village, international freeride CGC
2,004 metres.                   GOPASS POINTs                   Jasná Adrenalin race or snowboard HELTER
                                                   SKELTER race, great fun on the slope during
The Centre of Jasná is one of the most signi-   Lovers of wild adventures can frolic in twel-   the Ratrak stage party and top-quality gast-
ficant innovations in the resort this winter. The ve large freeride zones which are accessible   ronomy events such as Culinary week, Full
modern multipurpose resort entrance gate      by cable cars. The upgraded DC snow park     moon dinner and Tatra dinner of emotions.

                                                   www.jasna.sk 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12